Friday, February 20, 2009

SOS Seal & Save Our Smiles clinic (hmong version)

SEAL & SAVE OUR SMILES CLINIC

&

FAMILY CARE FAIR


Kuaj Hniav Dawb Xwb!Rau cov me nyuam kawm ntawv nyob kindergarten –txog qib 6 es kawm nyob

Fresno, Central thiab Clovis Unified School Districts


  • Muaj saib, ntsaws, txhuam, thiab ntsuav hniav pub dawb rau cov me nyuam nyob rau ntawm Fresno City College Dental Hygiene Clinic
  • Yog yuav tau looj hniav, ntsaws hniav, thiab lwm yam nyuaj nyuaj yuav tau mus ua rau pem ib tug kws kho hniav (Muaj tsheb loj khiav pub dawb)
  • Txhua yam no yog muaj pub dawb los ntawm cov kws kho hniav nyob hauv zej zog!


Pib lub 1 hlis ntuj xyoo 2007 no mus muaj ib txoj cai tshiab hu uas AB1433. Txoj cai no yuav kom tag nrho cov me nyuam uas yuav pib mus kawm ntawv lauv yuav tsum tau mus kuaj hniav ntawm ib tug kws kho hniav ua tej yuav pib mus kawm ntawv.


Nco Ntsoov: Leej twg tuaj ua ntej tus ntawd yuav tau txais kev pab ua ntej.


Thaum Twg: Vas Xaum , Hnub tim 28 lub 2 hli ntuj, 2009

9:00 Teev Sawv Ntxov txog rau 12:00 Teev Tav Su


Qhov Twg: Fresno City College Dental Hygiene Clinic

Health Science Building

Nyob qaum Weldon/Glenn

1101 E. University Ave.

Fresno, CA 93741


Muaj ntaub ntawv qhia txog ntau yam pub dawb thiab muaj neeg txhais lus rau neej.XAV PAUB NTXIV,HU RAU NEJ TUS NAIS MAUM(school nurse) NYOB HAUV NEEJ TUS MENYUAM LUB TSEV KAWM NTAWV.


Posted by Dr.Treva D. Lee, 226-3010,www.DrTrevaLee.com

No comments: