Friday, February 20, 2009

SOS Seal & Save Our Smiles clinic (hmong version)

SEAL & SAVE OUR SMILES CLINIC

&

FAMILY CARE FAIR


Kuaj Hniav Dawb Xwb!Rau cov me nyuam kawm ntawv nyob kindergarten –txog qib 6 es kawm nyob

Fresno, Central thiab Clovis Unified School Districts


  • Muaj saib, ntsaws, txhuam, thiab ntsuav hniav pub dawb rau cov me nyuam nyob rau ntawm Fresno City College Dental Hygiene Clinic
  • Yog yuav tau looj hniav, ntsaws hniav, thiab lwm yam nyuaj nyuaj yuav tau mus ua rau pem ib tug kws kho hniav (Muaj tsheb loj khiav pub dawb)
  • Txhua yam no yog muaj pub dawb los ntawm cov kws kho hniav nyob hauv zej zog!


Pib lub 1 hlis ntuj xyoo 2007 no mus muaj ib txoj cai tshiab hu uas AB1433. Txoj cai no yuav kom tag nrho cov me nyuam uas yuav pib mus kawm ntawv lauv yuav tsum tau mus kuaj hniav ntawm ib tug kws kho hniav ua tej yuav pib mus kawm ntawv.


Nco Ntsoov: Leej twg tuaj ua ntej tus ntawd yuav tau txais kev pab ua ntej.


Thaum Twg: Vas Xaum , Hnub tim 28 lub 2 hli ntuj, 2009

9:00 Teev Sawv Ntxov txog rau 12:00 Teev Tav Su


Qhov Twg: Fresno City College Dental Hygiene Clinic

Health Science Building

Nyob qaum Weldon/Glenn

1101 E. University Ave.

Fresno, CA 93741


Muaj ntaub ntawv qhia txog ntau yam pub dawb thiab muaj neeg txhais lus rau neej.XAV PAUB NTXIV,HU RAU NEJ TUS NAIS MAUM(school nurse) NYOB HAUV NEEJ TUS MENYUAM LUB TSEV KAWM NTAWV.


Posted by Dr.Treva D. Lee, 226-3010,www.DrTrevaLee.com

SOS:Seal & Save Our Smiles (Spanish version)

CLINICA SELLE Y MANTENGA NUESTRAS SONRISAS

Y

FERIA DE SALUD PARA LA FAMILIA


CUIDADO DENTAL GRATIS!


Para estudiantes en los grados de Kinder al Sexto que atienden a los Distritos Unificados Escolares de Fresno, Central y Clovis.


  • Exámenes Dentales, Selladores, Limpieza de Dientes, Tratamiento de Fluoruro, y chequeos dentales serán proveídos en Colegio de la Cuidad de Fresno (Fresno City College).
  • Tratamiento de Coronas, Rellenos de Amalgama y Porcelana, Extracciones y servicios adicionales serán proveídos fuera de la escuela (transportación será disponible)
  • Todo los servicios serán proveídos por dentistas locales sin costo alguno!


Efectivo Enero de 2007 la Ley AB1433 requiere que todos los niños tengan un examen dental antes de entrar a su primer año en una escuela pública.


Atención: Los servicios serán proveídos a las personas que lleguen temprano.


Cuando: Sábado, 28 de Febrero del 2009

9:00 a.m. – 12:00 p.m.


Donde: Clínica de Higiene del Colegio de Fresno

Edificio de Ciencias de Salud

Esquina de Weldon/Glenn

1101 E. University Ave.

Fresno, CA 93741


Puestos Educacionales y Intérpretes también estarán disponibles.


Para más información, Por favor de comunicarse con la enfermera de la escuela

("Posted" para la Doctora Treva D. Lee 226-3010, www.DrTrevaLee.com)

SOS:Seal & Save Our Smiles Clinic, Free Dental Care! (English version)


SEAL & SAVE OUR SMILES CLINIC

&

FAMILY CARE FAIR


FREE DENTAL CARE!


For students in kindergarten – 6th grade who attend

Fresno, Central and Clovis Unified School Districts


  • Dental Exams, Sealants, Cleanings, Fluoride Treatment, and Screening for restorative care at Fresno City College Dental Hygiene Clinic
  • Crowns, White and Silver Fillings, Extractions and more off campus (transportation available)
  • All provided by local dental providers at no cost!


Effective Jan. 1, 2007 AB 1433 went into effect requiring all children must have a dental exam before their first year in public school.


Please Note: Services will be provided on a first come, first serve basis.


WHEN: Saturday, February 28, 2009

9:00 am – 12:00 pm


WHERE: Fresno City College Dental Hygiene Clinic

Health Science Building

Corner of Weldon/Glenn

1101 E. University Ave.

Fresno, CA 93741


Educational Booths will be available as well as interpreters.


For More Information, call the Fresno-Madera Dental Society, 438-7284.

(Posted by Dr. Treva D. Lee, 226-3010, www.DrTrevaLee.com)